دومین مسابقات کشوری دانشجویی- حامیان
نخستین مسابقات کشوری دانشجویی علوم آزمایشگاهی ایران (ils)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

حامیان مسابقات

انجمن های علمی تشکیل دهنده  جامعه علمی آزماشگاهیان ایران

انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهیان بالینی ایران

انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران

انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انجمن علمی آسم و ایمونولوژی ایران

انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران

انجمن علمی میکروب شناسی ایران

انجمن علمی ویروس شناسی ایران

انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران

انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران

انجمن علمی انگل شناسی ایران

انجمن علمی قارچ شناسی ایران

انجمن علمی عناصر کمیاب ایران

انجمن علمی انتقال خون ایران

انجمن علمی بیوشیمی ایران

انجمن علمی هماتولوژی

نشانی مطلب در وبگاه دومین مسابقات کشوری دانشجویی:
http://isacl.org/find.php?item=5.325.80.fa
برگشت به اصل مطلب